Đường dây nóng : 0913.378.918

Chế độ đối với người nghỉ hưu trước tuổi

Tin bài khác

Bạn Võ Thị Châu gửi từ địa chỉ: mailtrandung258@gmail.com hỏi :

Tôi sinh ngày 01/01/1960, hiện đang công tác tại trường Mầm non số 10 - TP Đà Lạt (Lâm Đồng), chức danh bảo mẫu. Tôi đã công tác trong ngành được 28 năm và tham gia bảo hiểm đủ 28 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Xin hỏi luật sư, tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì cho trường hợp về hưu trước tuổi và cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho tôi?

Trả lời: 

Theo Luật BHXH và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật BHXH quy định các chế độ nghỉ hưu trước tuổi như sau: Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương hưu giảm đi 1%, còn các chế độ khác được hưởng giống như người nghỉ hưu theo Luật BHXH.

Căn cứ vào Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ, Chính sách đối với những người về hưu trước tuổi như sau:

- Cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ 55 tuổi đến 59 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ, có thời hạn đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật, còn được hưởng các chế độ sau:

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc trước tuổi;

+ Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 điều 50 Luật BHXH;

+ Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 năm trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

+ Các đối tượng quy định tại khoản 5 điều 2 nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và các chế độ quy định nêu trên.

+ Các đối tượng khác nếu thời gian đóng BHXH từ 19 năm 6 tháng đến 20 năm, thì cơ quan đơn vị sẽ đóng một lần số tiền còn thiếu, với mức đóng bằng tổng mức đóng của người lao động và sử dụng lao động trước khi tinh giản vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí và được hưởng các chế độ quy định đã nêu ở phần trên.

Như vậy, đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi thì luật quy định có hai loại (xin về hưu trước tuổi theo Luật BHXH và về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế theo Nghị định 132) mức lương hưu giảm theo Nghi định 132 thì không phải trừ % và được hưởng thêm một số khoản trợ cấp. Vì vậy chị cần nghiên cứu thêm các văn bản như đã nêu và đặt vấn đề với cơ quan chị đang công tác để xem xét cho chị nghỉ chế độ theo từng chính sách cụ thể.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG. Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi