Thứ ba, 24/04/2018 09:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng có 1.267 khuyến nông viên cơ sở

03/04/2014, 07:59 (GMT+7)

So với kế hoạch được duyệt, số KNV cơ sở hiện có của Lâm Đồng vượt 97 người.

Sau 3 năm thực hiện đề án 339 về kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng khuyến nông viên, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được lực lượng KNV cơ sở với 1.267 người; trong đó cộng tác viên khuyến nông cấp thôn 979 người, số còn lại (207 người) là KNV cấp xã.

So với kế hoạch được duyệt, số KNV cơ sở hiện có của Lâm Đồng vượt 97 người so với kế hoạch duyệt 1.170 người.

Qua 3 năm triển khai đề án 339, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã phối hợp với trung tâm nông nghiệp các huyện và thành phố tổ chức 20 tập huấn, đào tạo 751 KNV cơ sở theo các nhóm kỹ năng, kỹ thuật công nghệ, chức năng nhiệm vụ và cơ chế chính sách.

Lực lượng KNV cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận