Đường dây nóng : 091.352.8198
Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

23/03/2017 06:35 GMT+7

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín được quy định tại Điều 34 của Bộ luật Dân sự...

Tin bài khác
Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm

22/03/2017 06:35 GMT+7

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

Đào tạo và đền bù chi phí đào tạo

Đào tạo và đền bù chi phí đào tạo

21/03/2017 06:34 GMT+7

Đào tạo và đền bù chi phí đào tạo được quy định theo Luật Viên chức, Nghị định 36/2012 của Chính phủ và Thông tư số 15 ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ...

Các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế

Các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế

20/03/2017 06:35 GMT+7

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và thông tư số 01/2015 ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính...

Giá trị những việc dân bàn được thi hành

Giá trị những việc dân bàn được thi hành

16/03/2017 06:30 GMT+7

Theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 quy định...

Một số chính sách đối với lao động nữ

Một số chính sách đối với lao động nữ

15/03/2017 06:35 GMT+7

Trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần này, Chính phủ đã có Nghị định riêng đối với lao động nữ. Đó là Nghị định số 85/2015 ngày 1/10/2015 của Chính phủ...

Nội dung và hình thức thi viên chức

Nội dung và hình thức thi viên chức

14/03/2017 06:35 GMT+7

Theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì nội dung và hình thức thi..

Chế độ tập sự đối với viên chức

Chế độ tập sự đối với viên chức

13/03/2017 06:40 GMT+7

Chế độ tập sự đối với viên chức được quy định theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012 của Bộ Nội vụ...

Nguyên tắc cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai

Nguyên tắc cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai

09/03/2017 06:35 GMT+7

Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật...

Những quy định mới về thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai

Những quy định mới về thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai

08/03/2017 07:10 GMT+7

Thời hiệu giải quyết tranh chấp lần hai và hiệu lực thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Luật Đất đai, Nghị định 43/2014 và Nghị định số 01/2017 ngày 06/01/2017 của Chính phủ...

Hiểu rõ về chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt

Hiểu rõ về chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt

07/03/2017 07:10 GMT+7

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội...

Xác định tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng

Xác định tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng

06/03/2017 07:10 GMT+7

Nghị định số 52/2016 ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ...

Quy định về hưởng lương hưu hàng tháng với quân nhân

Quy định về hưởng lương hưu hàng tháng với quân nhân

02/03/2017 07:10 GMT+7

Chế độ hưởng lương hưu hàng tháng với quân nhân được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định số 33/2016 ngày 10/05/2016 của Chính phủ...

Chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

Chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

01/03/2017 07:10 GMT+7

Các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nước sinh hoạt có thay đổi so với quy định trước đây. Đối với chính sách định canh, định cư vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách trước đây...

Tội phát tán chương trình tin học gây hại?

Tội phát tán chương trình tin học gây hại?

27/02/2017 06:35 GMT+7

Tại Điều 286, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử như sau:

Thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích tăng thêm

Thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích tăng thêm

22/02/2017 07:10 GMT+7

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều của Nghị định số 43 hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai...