Thứ sáu, 20/07/2018 12:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng NTM

18/07/2014, 08:15 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau: Các ngành, các cấp cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình MTQG về xây dựng NTM, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết TƯ 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, do vậy người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, trên cơ sở rà soát quy hoạch tổng thể, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch SXNN phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển hàng hóa nông nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế, quy hoạch phát triển SXNN trên cơ sở xác định thế mạnh và sản phẩm chủ lực, đảm bảo liên kết vùng, hình thành nền SXNN hàng hóa bền vững.

Thực hiện xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH-CN vào SXNN, ưu tiên cho các vùng SX các sản phẩm chủ lực phục vụ XK và tiêu dùng lớn trong nước, coi đây là khâu đột phá trong SXNN, phát triển kinh tế nông thôn.

Tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức SX phù hợp, hiệu quả, nhân rộng các mô hình liên kết giữa nông hộ với DN và các đối tác kinh tế khác, củng cố và nâng cao hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX; tập trung giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản để thúc đẩy SX, nâng cao thu nhập người dân;

Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đã ban hành; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chính sách đủ mạnh để khuyến khích việc ứng dụng KH-CN, huy động nguồn lực, thu hút DN đầu tư vào SX, chế biến, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhất là những vùng khó khăn, miền núi, hải đảo.

Mở rộng các hình thức hợp tác công - tư trong phát triển SX và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăng nguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, HTX và DN dễ tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ các mục tiêu về xây dựng NTM, cần lựa chọn các vấn đề bức xúc trên địa bàn để chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó chú trọng phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản, ấp trực tiếp gắn với phát triển SX, đời sống hàng ngày của người dân.

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của DN và ở địa phương; tăng cường các biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhất là cán bộ cấp xã, thôn, bản, ấp…

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận