Thứ năm, 26/04/2018 12:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp ưu đãi nghề

10/05/2017, 06:35 (GMT+7)

Trong trường hợp được xếp lại ngạch theo Thông tư 36/2015 có mã ngạch đang hưởng là V03.01.02. Về bản chất bạn vẫn làm chuyên môn ở ngành bảo vệ thực vật. Do vậy, bạn vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 10% theo Nghị định 132 và Thông tư 64/2006.

Bạn đọc từ địa chỉ phanhchinhbvtv@yahoo.com xin hỏi luật gia:

Tôi công tác trong ngành bảo vệ thực vật của huyện, ngạch dự báo viên bảo vệ thực vật (09.060). Trước đây, tôi đựơc hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 10% theo thông tư 64/2006/TTLT-BNN_BTC ngày 25/08/2006. Nay áp dụng thông tư 36/2015/TTLT -BNN&PTNT ngày 20/10/2015, tôi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp là bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, mã số V03.01.02.

Vậy tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo thông tư 64/2006 không? Rất mong được câu trả lời của luật gia. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 132/2006 và Thông tư liên tịch số 64/2006 ngày 25/8/2006 của Bộ Nông nghiệp- PTNT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006 ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều gồm các mức sau:

Đối tượng được hưởng: Công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc trực tiếp làm chuyên môn đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/ 12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 09, 10, 11) thuộc biên chế trả lương trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Ngành Bảo vệ thực vật, Thú y

- Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểm dịch động vật, thực vật nội địa hoặc cửa khẩu nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên;

- Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểm dịch động vật, thực vật nội địa hoặc cửa khẩu nơi có phụ cấp khu vực từ 0,4 đến 0,5.

- Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểm dịch động vật, thực vật nội địa hoặc cửa khẩu nơi có phụ cấp khu vực 0,1 đến 0,3.

- Mức phụ cấp 10% áp dụng đối với các công chức, viên chức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểm dịch động vật, thực vật nội địa hoặc cửa khẩu nơi không có phụ cấp khu vực; các công chức, viên chức chuyên môn trực tiếp làm kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, chẩn đoán bệnh động vật, điều tra phát hiện và dự tính dự báo bảo vệ thực vật, giám định và kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật tại các Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Thú y hoặc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trung tâm chuyên ngành thuộc Cục Thú y và thuộc Cục Bảo vệ thực vật.

Từ quy định nêu trên, áp dụng trường hợp của bạn thì hiện tại bạn được xếp lại ngạch theo Thông tư 36/2015 có mã ngạch của bạn đang hưởng là V03.01.02. Về bản chất bạn vẫn làm chuyên môn ở ngành bảo vệ thực vật. Do vậy, bạn vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 10% theo Nghị định 132 và Thông tư 64/2006.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận