Thứ năm, 21/02/2019 09:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

120 tỉ đồng/xã để xây dựng NTM

27/03/2013, 12:54 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đến nay có 15 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí, 79 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí và có 51 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đến nay có 15 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí, 79 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí và có 51 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Theo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh (theo Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh) thì tổng nguồn vốn đầu tư của Chương trình đến năm 2020 là 15.853 tỉ đồng; trong đó: ngân sách Trung ương 3.807 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 5.006 tỉ đồng, ngân sách huyện 2.322 tỉ đồng, ngân sách xã 1.184 tỉ đồng và vốn khác 3.533 tỉ đồng (bình quân 120 tỉ đồng/xã).

Xác định Chương trình xây dựng NTM là một chương trình mang tính lâu dài và liên tục nên tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các địa phương cần phải xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí.

 Các xã căn cứ và điều kiện thực tế để đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện Chương trình trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các xã; tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa theo phương châm: những tiêu chí không cần vốn thì làm trước, cần ít vốn và huy động xã hội hóa nguồn lực làm đồng thời, những tiêu chí cần vốn đầu tư của nhà nước thì làm sau.

Thực hiện được những nội dung trên thì việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra sẽ được thuận lợi hơn, góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

TÂN THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận