Thứ hai, 18/06/2018 07:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

88 đảng viên bị thi hành kỷ luật

15/07/2013, 09:07 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, giám sát 1.747 đảng viên (tăng 83%), 412 tổ chức đảng (tăng 2,1 lần) so với cùng kỳ năm 2012.

Từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, giám sát 1.747 đảng viên (tăng 83%), 412 tổ chức đảng (tăng 2,1 lần) so với cùng kỳ năm 2012. Qua đó, thi hành kỷ luật và trình cấp ủy thi hành kỷ luật 88 đảng viên.

Trong đó, khiển trách 36 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp, cách chức 7 trường hợp và khai trừ 18 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt 3 đảng viên và 5 tổ chức đảng (khiển trách 4, cảnh cáo 1). Có 22 trường hợp tố cáo đảng viên, tăng 10% so cùng kỳ, 9 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng. Các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 8 trường hợp tố cáo đảng viên, 2 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

Từ nay đến cuối năm, các cấp ủy đảng phấn đấu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Tỉnh ủy Phú Yên. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, gắn với kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã kết luận sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

PHƯƠNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận