Thứ sáu, 22/06/2018 10:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ban hành Chương trình công tác xây dựng NTM năm 2014

11/02/2014, 09:19 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình công tác năm 2014...

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình công tác năm 2014 và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

Theo chỉ tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 Quảng Nam phấn đấu có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 (60 xã): 13-14 tiêu chí/xã, tăng bình quân: 3-4 tiêu chí/xã so với năm 2013. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm xã còn lại (146 xã): 7-8 tiêu chí/xã; tăng 2-3 tiêu chí/xã so với năm 2013.

Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh (206 xã): 8-9 tiêu chí/xã, tăng 2-3 tiêu chí/xã so với năm 2013. 100% số xã hoàn thành công bố, cắm mốc quy hoạch NTM; 100% số xã hoàn thành Đề án xây dựng xã NTM và Đề án phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn. Giải ngân 100% vốn được giao cho Chương trình.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận