Thứ hai, 25/06/2018 12:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cải cách hành chính thông qua Bộ chỉ số

04/12/2014, 12:37 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Bộ.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại, phân hạng công tác CCHC giữa các đơn vị từ nay sẽ được phản ánh chính xác, khách quan và kịp thời hơn.

Theo Văn phòng thường trực CCHC (Bộ NN-PTNT), Bộ chỉ số CCHC được xây dựng đánh giá cho 3 khối (nhóm) đơn vị.

Trong đó, các Tổng cục thuộc Bộ bao gồm 33 tiêu chí, 65 tiêu chí thành phần. Các Cục thuộc Bộ 34 tiêu chí, 60 tiêu chí thành phần. Khối cơ quan Bộ (7 Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ) 24 tiêu chí, 53 tiêu chí thành phần và có 1 lĩnh vực đặc thù với các tiêu chí, tiêu chí riêng chấm điểm cho từng đơn vị.

Đặc biệt, cấu trúc Bộ chỉ số CCHC của 3 khối đều đánh giá trên 7 lĩnh vực và một số tiêu chí đặc thù (chỉ số khác) với tổng điểm đánh giá thống nhất chung là 100 điểm.

Cụ thể, với công tác chỉ đạo điều hành, nội dung tiêu chí thành phần gồm: Xây dựng kế hoạch CCHC năm, mức độ phần trăm hoàn thành kế hoạch, báo cáo CCHC, thực hiện kiểm tra CCHC, công tác tuyên truyền CCHC, công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ (sáng kiến CCHC, tham gia của cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) và gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng...

Với cải cách thể chế gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), mức độ phần trăm hoàn thành kế hoạch; chất lượng văn bản QPPL, rà soát và báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL theo thẩm quyền, xử lý/kiến nghị các vấn đề xử lý qua kiểm tra; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý; Thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị, xử lý/kiến nghị các vấn đề xử lý qua thanh tra.

Và cuối cùng, các tiêu chí khác gồm: Tham mưu cho Bộ những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, chương trình hành động, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thuộc lĩnh vực được giao; Hoàn thành kế hoạch xây dựng Chương trình, Đề án của đơn vị; Triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác được Bộ giao tại các kỳ họp giao ban tuần/tháng/quý. Bên cạnh đó là triển khai hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ.

Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gồm: Rà soát TTHC theo kế hoạch của Bộ, cập nhật, công bố TTHC theo quy định; Công khai TTHC như niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị và Công khai TTHC trên website của đơn vị; Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Thứ tư, cải cách tổ chức bộ máy gồm tuân thủ quy định của Chính phủ, của Bộ về tổ chức bộ máy; Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc nội bộ; Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; Quản lí hành chính nhà nước chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Kiện toàn về cơ cấu tổ chức và đổi mới phương thức vận hành của bộ máy.

Thứ năm, với xây dựng và nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) gồm: Tuyển dụng, bố trí, sử dụng CCVC; Đào tạo, bồi dưỡng CCVC; Đổi mới công tác quản lý CCVC; Đánh giá CCVC trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; Quy hoạch cán bộ và rà soát quy hoạch hàng năm; Trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CCVC; Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ; xây dựng quy chế phối hợp; Đào tạo, bồi dưỡng, cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành của đơn vị.

Thứ sáu, đối với cải cách tài chính công cần thực hiện các tiêu chí như: Xây dựng kế hoạch ngân sách; Quản lý, sử dụng ngân sách được giao; Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính: xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; hiệu quả thực hiện cơ chế tài chính.

Thứ bảy, công tác hiện đại nền hành chính bao gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin và tỷ lệ công chức thường xuyên sử dụng văn phòng điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Duy trì, áp dụng hệ thống ISO.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận