Thứ ba, 11/12/2018 02:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ phụ cấp thu hút

04/02/2015, 06:13 (GMT+7)

Nếu đang làm việc theo chế độ hợp đồng ở UBND xã và xếp lương theo Nghị định 92/2009 thì vẫn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: nguyenthanhtra.dhnv@gmail.com hỏi: 

Tôi đang làm hợp đồng tại xã đặc biệt khó khăn 135. UBND huyện ra quyết định và đóng BHXH bắt buộc. Lương hàng tháng do ngân sách xã chi trả. Nhưng tôi không được hưởng chế độ thu hút. Vậy cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo Nghị định 116/2010 và Thông tư số 08/2011 ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

b) Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập).

c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức.

Đối tượng quy định nêu trên đã được xếp lương theo quy định tại các văn bản sau:

- Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát…

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Từ quy định nêu trên thì bạn làm việc theo chế độ hợp đồng ở UBND xã và xếp lương theo Nghị định 92/2009 thì bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận