Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 03/08/2020 - 22:13

Luật sư của bạn

Cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai

Thứ Tư 14/03/2018 - 06:35

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vận động, thuyết phục, Phòng TN- MT báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả vận động, thuyết phục và đề xuất ban hành hay không ban hành quyết định cưỡng chế...

Chị Lê Thị Mai ở Lâm Đồng hỏi: Gia đình tôi đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong vụ tranh chấp đất đai, nhưng người chiếm đất không chấp hành mặc dù đã được xã can thiệp. Nay tôi muốn xin đề nghị chính quyền cưỡng chế thi hành quyết định trên thì pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành và Quyết định số 45/2017 ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về cưỡng chế và thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thì việc cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

1. Khi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành mà các bên tranh chấp, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tự giác thực hiện thì người được công nhận quyền quản lý, sử dụng đất gửi đơn và hồ sơ đến Chủ tịch UBND cấp huyện nơi có đất tranh chấp đề nghị cưỡng chế.

Hồ sơ đề nghị cưỡng chế gồm: Đơn hoặc văn bản đề nghị cưỡng chế; Bản sao quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực; Các giấy tờ, tài liệu chứng minh người được công nhận quyền quản lý, sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ theo quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

2. Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Tài TN- MT để thẩm định.

3. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Chủ tịch UBND cấp huyện chuyển đến, Phòng TN- MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thẩm định; thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cưỡng chế biết về tình trạng hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc đã nhận đủ giấy tờ bổ túc hồ sơ, Phòng TN- MT có trách nhiệm thu thập thông tin, phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có tranh chấp tổ chức vận động, thuyết phục các bên có liên quan tự giác thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp. Kết quả vận động, thuyết phục phải lập thành biên bản.

4. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vận động, thuyết phục, Phòng TN- MT báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả vận động, thuyết phục và đề xuất ban hành hay không ban hành quyết định cưỡng chế.

Từ quy định nêu trên, chị nghiên cứu kỹ những quy định nêu trên và gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện để đề nghị giải quyết việc cưỡng chế.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/cuong-che-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-d214521.html