Thứ sáu, 22/06/2018 03:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ khai mạc vào ngày 12/1

11/01/2011, 19:04 (GMT+7)

Sáng 12/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. 1377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng sẽ về dự Đại hội.

Trang hoàng đường phố chào mừng Đại hội Đảng XI

Sáng mai (12/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. 1377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng về dự Đại hội. Đại hội có chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại." Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển bền vững. Diễn ra từ 12-19/1, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đảng. Mọi công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội trên tất cả các mặt đã hoàn tất, góp phần quan trọng đảm bảo thành công của Đại hội XI. Sáng 11/1, Đại hội đã họp phiên trù bị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI của Đảng.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận