Thứ tư, 22/08/2018 01:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương

07/09/2014, 11:45 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ-TTg ngày 4/9/2014, về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của Ban Kinh tế Trung ương thuộc phạm vi sau:

Một là, các báo cáo, đề xuất, tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội; nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội; định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ngành, vùng liên quan đến an ninh, quốc phòng; về phát triển công nghiệp quốc phòng.

Hai là, tin, tài liệu liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng về dự trữ chiến lược quốc gia, ngân sách đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh; chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công bố hoặc không công bố.

Ba là, tài liệu về dự trữ ngân sách và các khoản thu, chi đặc biệt của Đảng. Tài liệu thực hiện nhiệm vụ quốc tế về công tác tài chính đối với các Đảng, các tổ chức chính trị nước ngoài có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bốn là, tài liệu, sổ công tác, thiết bị lưu giữ thông tin (USB, thẻ nhớ, ổ cứng) chứa thông tin có nội dung thuộc độ Tuyệt mật của cơ quan Ban Kinh tế Trung ương.

Năm là, các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương thuộc phạm vi sau:

Một là, tài liệu, nội dung làm việc của Ban Kinh tế Trung ương với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ có liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Hai là, hồ sơ, tin, tài liệu liên quan đến việc thẩm định các đề án kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công bố hoặc không công bố.

Ba là, văn bản tham gia ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương đố với các chủ trương, chính sách, các dự án lớn về kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công bố hoặc không công bố.

Bốn là, văn bản có ý kiến chỉ đạo trực tiếp (bút tích) của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Kinh tế Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm là, các ý kiến tham gia góp ý của Ban Kinh tế Trung ương với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội theo phân công, phân cấp.

Sáu là, tin, tài liệu liên quan đến các vấn đề lịch sử chính trị, kiểm điểm công tác của các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương các khóa chưa công bố hoặc không công bố.

Bảy là, tài liệu, sổ công tác, thiết bị lưu giữ thông tin (USB, thẻ nhớ, ổ cứng) chứa thông tin có nội dung thuộc độ Tối mật của cơ quan Ban Kinh tế Trung ương.

Tám là, các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2014.

Theo dangcongsan.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận