Chủ nhật, 22/07/2018 09:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dịch vụ bưu chính công ích

21/09/2012, 09:59 (GMT+7)

Tôi xin luật gia cho biết hiện nay ngành bưu điện có quy định về vấn đề tài chính đối với dịch vụ bưu chính công ích như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: thuthuycamxuyen@gmail.com xin hỏi:

Tôi hiện làm ở bưu chính xã và đang hưởng lương do bưu điện huyện trả, ngoài ra không có chế độ gì khác. Tôi xin luật gia cho biết hiện nay ngành bưu điện có quy định về vấn đề tài chính đối với dịch vụ bưu chính công ích như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 65/2008/QĐ-TTG ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quy định cơ chế tài chính đặc thù đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích như sau:

Nhà nước khoán mức trợ cấp hàng năm cho Bưu chính Việt Nam duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích kể từ khi Bưu chính Việt Nam hạch toán độc lập với viễn thông, nhưng chậm nhất là đến hết năm 2013; sau đó Bưu chính Việt Nam tự bù đắp chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng.

Mức trợ cấp được thực hiện theo nguyên tắc giảm dần kinh phí cấp trực tiếp của Nhà nước hàng năm và được xác định theo các nguyên tắc sau:

+ Khoán chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng trên cơ sở quan hệ giữa chi phí cho người lao động với các chi phí khác. Trong đó, chi phí tiền lương của các chức danh quản lý và người lao động thuộc mạng bưu chính công cộng trong 3 năm (2008, 2009, 2010) được xác định trên cơ sở đảm bảo ổn định so với trước khi chia tách với viễn thông và phù hợp với các quy định của pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước;

+ Khoán tỷ lệ (%) chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng do Bưu chính Việt Nam tự đảm bảo bằng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2008 chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng do Bưu chính Việt Nam tự đảm bảo bù đắp là 40%; tỷ lệ cụ thể trong các năm tiếp theo do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính theo nguyên tắc tăng dần mức tự bù đắp chi phí duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng của Bưu chính Việt Nam;

+ Khoán mức tăng sản lượng hàng năm đối với dịch vụ bưu chính công ích do Nhà nước đặt hàng. Trong đó:

- Mức tăng sản lượng dịch vụ bưu chính phổ cập năm sau so với năm trước tối thiểu là 10%. Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định kế hoạch sản lượng dịch vụ bưu chính công ích hàng năm;

- Mức sản lượng dịch vụ phát hành các loại báo chí tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định phù hợp với tình hình thực tế.

+ Mức lợi nhuận về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

Từ quy định trên, bạn nghiên cứu và áp dụng trong trường hợp của mình.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận