Thứ năm, 23/05/2019 04:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện chuyển mục đích đất trồng lúa

16/07/2015, 06:11 (GMT+7)

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa được quy định tại Nghị định số 42/2012 ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Ông Lê Văn Thuộc ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa hỏi: Các điều kiện chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm và trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp được quy định như thế nào? Cấp nào có thẩm quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình khi chuyển đổi?

Trả lời:

Tại Nghị định số 42/2012 ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa khác như sau:

Chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào trồng cây hàng năm phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương và không ảnh hưởng tới mục đích trồng lúa sau này.

Chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào trồng cây lâu năm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy định (phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng). Phải có phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa, thể hiện trong thuyết minh tổng thể của dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước theo quy định và phải có phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quy định).

Về thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN-PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa khác:

Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đất lúa khác sang trồng cây hàng năm phải báo cáo UBND cấp xã.

Ngoài trường hợp quy định nêu trên khi chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào mục đích khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN-PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa:

Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Sử dụng tiết kiệm, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất. Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất; cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ môi trường. Người sử dụng đất trồng lúa thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận