Thứ ba, 20/11/2018 04:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đồng chí Mai Văn Ninh: Giải quyết sớm, từ gốc những vấn đề dẫn đến nảy sinh bức xúc

22/01/2016, 14:20 (GMT+7)

Đây là ý kiến của đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng XII sáng nay 22/1.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng XII sáng 22/1

Đồng chí Mai Văn Ninh cho rằng, thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng.

Đổi mới công tác tuyên giáo đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung công việc, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng; đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn; phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, các phương pháp, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại cuộc tiến công tư tưởng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.    

Trước những yêu cầu mới, công tác tuyên giáo phải đổi mới theo hướng: Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở cho công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo chỉ có hiệu quả khi có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn.

Trong điều kiện hiện nay, tính chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là đấu tranh với các lực lượng phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bảo vệ cái đúng, bảo vệ nhân tố mới, mô hình mới; tăng cường đối thoại, tranh luận với những người có quan điểm trái chiều, ý kiến khác trên cơ sở tôn trọng nhau, đó là con đường ngắn nhất để con người đến với con người. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. 

Đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận