Thứ hai, 23/07/2018 09:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gắn phát triển văn hóa nông thôn với xây dựng nông thôn mới

08/01/2010, 10:14 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020". Đề án bao gồm 4 nội dung chính, gồm: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng làng văn hóa; thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nông thôn, hiện cả nước đang thực hiện 11 Chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chương trình, dự án lớn khác liên quan đến phát triển nông thôn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn gồm 19 tiêu chí cụ thể.

Và điều quan trọng nhất của việc xây dựng nông thôn mới là tạo ra những giá trị mới của nông thôn, một nông thôn hiện đại phải có những giá trị mới về kinh tế, văn hóa nông thôn văn minh, hiện đại nhưng vẫn phải bảo tồn, gìn giữ bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc ta. Đề án cũng yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố chỉ đạo thí điểm phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã từ 1-3 xã giai đoạn từ năm 2010-2012.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận