Thứ bảy, 26/05/2018 07:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giá trị những việc dân bàn được thi hành

16/03/2017, 06:30 (GMT+7)

Theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 quy định...

Ông Vũ Văn Tâm ở tỉnh Hưng Yên xin chuyên mục Luật sư của bạn tư vấn giúp một việc như sau:

Thực hiện chế độ dân chủ ở xã, phường, thôn tôi đã đưa ra nhân dân bàn bạc việc xây dựng các công trình phúc lợi của thôn, kết quả có trên 60% nhân dân nhất trí, trong đó dân tham gia đóng góp cả tiền bạc, vật chất. Nhưng khi triển khai thì nhiều ý kiến cho là không được vì ý kiến của dân không có giá trị.

Như vậy thì quan điểm nào đúng và việc thực hiện vấn đề này như thế nào (không phụ thuộc vào nguồn vốn). Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 quy định một số nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, hình thức dân bàn và giá trị thi hành đối với những việc dân bàn được quy định cụ thể như sau:

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp (Điều 10)

Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

Hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp

1. Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp những nội dung quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh này bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố;

b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

2. Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp.

3. Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp

1. Những nội dung quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh này khi đưa ra nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành.

2. Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của pháp luật; chấp hành và thực hiện các quyết định đã có giá trị thi hành.

3. Chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã có giá trị thi hành.

Từ quy định nêu trên, áp dụng vào trường hợp bác nêu thì khi họp nhân dân đã bàn bạc và quyết định trực tiếp vấn đề xây dựng các công trình phúc lợi của xã mà có trên 50% tán thành thì quyết định đó có giá trị thi hành.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận