Thứ sáu, 21/09/2018 12:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải pháp chống dịch chưa đủ tầm

23/03/2012, 12:34 (GMT+7)

Theo Tổng cục Thủy sản, các giải pháp phòng chống dịch vừa qua là chưa đủ tầm, thiếu sự phối hợp đồng bộ và còn nhiều hạn chế.

Mi vào đu v, dch bnh tôm bùng phát trên din rng ĐBSCL và chưa có du hiu dng li. Ngoài yếu t bt li ca thi tiết, môi trường, là s ch quan ca người nuôi, trình đ thú y thy sn còn hn chế...

>> Môi hở răng lạnh >> Ném đá ao bèo >> Cấp huyện trắng thú y thủy sản "Xé rào" th trước v

Theo kết qu phân tích ca các ngành chc năng, trong 8 mu nước và 13 mu bùn lng ly t 2 tnh có thit hi do tôm chết nghiêm trng nht năm 2011 là Sóc Trăng và Bc Liêu thì 100% các mu nước này đu b ô nhim dư lượng thuc BVTV Cypermethrin vượt mc cho phép t 3- 6 ln. Vi mc đ ô nhim cao như vy, tôm s b chết ngay khi th nuôi.

Th trưởng B NN- PTNT Nguyn Th Xuân Thu cho rng: Nguy cơ ô nhim môi trường nước gây thit hi trên v tôm năm nay là rt ln. Nguyên nhân do người nuôi “xé rào” th trước v, môi trường ô nhim nng, chênh lch nhit đ gia ngày và đêm ln, đ mn không đ do mưa nhiu...

Kim dch cht ch tôm ging trước khi th nuôi

Bên cnh đó, người nuôi ch quan trong c nuôi trng và qun lý, bt chp thi tiết th nuôi trước thi v, ci to ao đm không đm bo k thut, cht lượng con ging kém. Nhiu h không s dng ao lng mà ly nước trc tiếp vào ao, không có h thng cha nước thi nên khi dch bnh xy ra, ngun nước ô nhim thi trc tiếp ra môi trường khiến mm bnh phát tán trên din rng.

Mt khác, trong quá trình phòng chng dch bnh, yếu t quan trng là hóa cht đ dp dch rt thiếu và chưa kp thi. Ti nhng vùng tôm nuôi b thit hi, công tác qun lý ngun nước thi vn khó khăn, lượng tôm b bnh được thu hoch đưa đi tiêu th cũng chưa th kim soát hết. Trong khi đó, hu hết các tnh đu gp khó do thiếu nhân lc và bin pháp chế tài.

Theo ông Võ Quang Huy, Phó Ch tch Hip hi Tôm M Thanh (Sóc Trăng): “Hin nay rt khó kim soát cht lượng ca tng loi hóa cht, thuc thú y thy sn đang tn ti trên th trường. Kích c con ging hu như không đt c post theo quy đnh ca B NN- PTNT. Vn đ môi trường nuôi vn chưa có mt tiêu chí c th nào”.

Phòng chng dch bnh còn b ng

Hin cán b thú y thy sn c 4 cp đu thiếu v s lượng ln cht lượng chuyên môn. Mc dù thy sn là ngành mang li hiu qu kinh tế đáng k, song công tác thú y thy sn, phòng chng dch bnh vn b ng. nhiu đa phương, lĩnh vc NTTS mi ch dùng li công tác qun lý nhà nước, tuyên truyn, hướng dn, h tr, tp hun cho nông dân, áp dng TBKT... Nhiu nơi cán b thú y thy sn hu như không có, do vy nh hưởng không nh đến hiu qu SX.

  đây phn nào có s “bt bình đng” bi chăn nuôi gia súc, gia cm đu có h thng thú y đến tn cơ s, lĩnh vc thú y thy sn gn như trng. Hơn na người dân không my tin tưởng vào công tác thú y thy sn.

Theo Tng cc Thy sn, các gii pháp phòng chng dch va qua là chưa đ tm, thiếu s phi hp đng b và còn nhiu hn chế. Các cơ quan chuyên môn đa phương phi ch đng tham mưu trin khai kp thi bin pháp phòng chng dch, khôi phc SX; nghiên cu gii pháp phát trin bn vng, nht là cơ s h tng...

Khi din tích và s lượng nuôi tăng cao thì dch bnh, ô nhim ao, h, đm ngày càng tăng. Nguyên nhân do không kim soát hết được xut x con ging, dch bnh. Trong khi mt din tích nuôi b bnh thì các din tích khác rt d nhim, do lây lan t ngun nước, thc ăn... Đ tng bước kim soát, thanh toán trit đ ngun bnh, cán b thú y thy sn phi thường xuyên nâng cao chuyên môn nghip v, phi hp đng b ca các cp ngành và người dân. Chính quyn đa phương phi nhp cuc ngay vic phòng chng dch bnh thy sn trên đa bàn qun lý.

Theo Tng cc Thy sn, Chi cc Thú y các tnh cn xây dng các gii pháp đng b t kim dch ging thy sn SX trong tnh đến tăng cường thanh tra, qun lý thc ăn, thuc thú y thy sn. Thành lp các đi kim tra lưu đng, phi hp vi các cht kim dch ca tnh kim soát cht ch ngun ging nhp t tnh ngoài vào. Kim tra điu kin v sinh thú y cơ s SX ging, cơ s kinh doanh thuc thú y, thc ăn cho đng vt thy sn.

Duy trì các hot đng chn đoán, xét nghim mt cách chính xác, kp thi v bnh trên vt nuôi, nghiên cu ng dng TBKT vào SX đ phòng tránh bnh, tăng cường công tác kim dch c nguyên liu nhp v chế biến đ phòng bnh t xa...

 

PHẠM VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận