Thứ sáu, 19/10/2018 08:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải quyết khiếu nại tố cáo của cấp xã

21/09/2012, 09:59 (GMT+7)

Chuyên mục nhận được thư khiếu nại và các tài liệu liên quan của bà Âu Thị Tháp ở phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) khiếu nại về việc thực hiện hợp đồng giao thầu vườn ao thuộc Khu di tích lịch sử đình Kim Quan.

Chuyên mục nhận được thư khiếu nại và các tài liệu liên quan của bà Âu Thị Tháp ở phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) khiếu nại về việc thực hiện hợp đồng giao thầu vườn ao thuộc Khu di tích lịch sử đình Kim Quan.

Trả lời:

Qua nghiên cứu khiếu nại của bà và các tại liệu bà gửi cho chuyên mục, luật gia xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.

Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Từ quy định nêu trên thấy, qua khiếu nại của bà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng đã có thông báo kết luận giải quyết đơn thư và đã đề ra các biện pháp giải quyết và cũng ấn định thời gian giải quyết trong tháng 7/2012.

Như vậy Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng đã thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Bà căn cứ vào kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để theo dõi việc giải quyết.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận