Chủ nhật, 23/09/2018 12:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hiện đại hóa hành chính công

15/10/2012, 10:52 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa họp tổng kết quý III/212 công tác CCHC và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV tại Hải Phòng.

Bộ NN-PTNT vừa họp tổng kết quý III/212 công tác CCHC và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV tại Hải Phòng. Theo kế hoạch, quý IV Bộ tiếp tục thực hiện 39 nhiệm vụ với 44 sản phẩm đã triển khai theo kế hoạch tiếp ở quý 3 và triển khai mới 4 nhiệm vụ còn lại của kế hoạch năm.

39 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trong quý III, công tác CCHC tiếp tục được Bộ NN-PTNT chỉ đạo triển khai tích cực đồng bộ, bám sát nội dung Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ và kế hoạch CCHC năm 2012 theo quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng...

Một số đơn vị làm tốt như: Vụ Pháp chế, Vụ TCCB, Tổng cục Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Thuỷ lợi, Cục Quản lý chất lượng NLS&TS, Cục BVTV, Cục Chăn nuôi, Cục Quản lý XDCT, Cục KTHT&PTNT... Các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động, tích cực thực hiện xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008, từng bước đạt hiệu quả trong quản lý điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức...

Theo kế hoạch, quý IV Bộ tiếp tục thực hiện 39 nhiệm vụ với 44 sản phẩm đã triển khai theo kế hoạch tiếp ở quý III và triển khai mới 4 nhiệm vụ còn lại của kế hoạch năm, với 37 sản phẩm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, như cải cách thể chế, tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản QPPL, đề án, dự án theo kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm.

Hoàn thành việc xây dựng, ban hành văn bản sửa đổi bổ sung, ban hành mới một số văn bản sau rà soát văn bản QPPL theo chuỗi trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quảng Trị, Quảng Nam. Tập huấn Đề án 55 tại TP HCM. Thu thập các văn bản địa phương, văn bản cá biệt của các đơn vị thuộc Bộ để kiểm tra.

Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai kế hoạch rà soát TTHC theo kế hoạch của Bộ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ văn bản và hồ sơ TTHC khi được công bố. Công khai TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Triển khai thực hiện, báo cáo kết quả giải quyết TTHC...

Hội nghị CCHC vừa tổ chức tại Hải Phòng

TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT

Đối với lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định 01/2008/NĐ-CP và Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT.

Trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện Nghị định về lực lượng kiểm ngư VN, đề án thành lập Cục Kiểm ngư. Hoàn thành dứt điểm thông tư liên tịch giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về NN-PTNT. Hoàn chỉnh đề án trình Chính phủ thành lập Viện Khoa học Thủy sản VN.

Về lĩnh vực CCHC công, giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sau khi Bộ Tài chính thẩm định phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2012. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính theo chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị và các BQL Dự án thuộc Bộ. Xây dựng văn bản hướng dẫn về quản lý tài sản của Bộ NN-PTNT. Triển khai ứng dụng kết quả của Dự án “Ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính”.

Riêng với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC, kiện toàn nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khi có Nghị định mới thay thế Nghị định 01/2008/NĐ-CP và 75/2009/NĐ-CP. Triển khai, hướng dẫn Luật Viên chức và các văn bản có liên quan. Xây dựng, triển khai Đề án sắp xếp mạng lưới các trường thuộc Bộ giai đoạn 2012-2015 bằng chiến lược phát triển nhân lực ngành NN-PTNT đến 2020 khi được Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, Bộ sẽ tiến hành hiện đại hóa hành chính công với việc ứng dụng CNTT hoàn thành dự án “Tăng cường cơ sở hạ tầng CNTT”, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai các ứng dụng về CNTT được thuận lợi. Hoàn chỉnh chương trình điều tra xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của các đơn vị làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chỉ đạo về ứng dụng CNTT.

Nâng cấp và hoàn chỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với các TTHC hiện hành của Bộ và từng bước triển khai cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo quy định. Áp dụng ISO 9001:2008, các đơn vị hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận ISO theo kế hoạch của Bộ, đảm bảo 100% đơn vị được cấp chứng nhận trước ngày 31/12/2012.

TỪ NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận