Thứ hai, 22/07/2019 06:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hiệu quả từ mô hình dự báo chất lượng nước

12/12/2018, 13:41 (GMT+7)

Các chất ô nhiễm và quá trình chuyển đổi có thể được mô phỏng bằng cách sử dụng mô đun chất lượng nước (WQ) của MIKE 11.

Các chất gây ô nhiễm như nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), ammnia nitơ, nitrat nitơ, phốt pho, oxy hòa tan (DO) được mô phỏng và dự đoán bằng cách sử dụng mô hình trên. Việc mô phỏng và quan trắc của giá trị COD, BOD5, amoniac, nitrat, DO, và tổng phốt pho được so sánh sau khi hiệu chỉnh tham số của mô đun chất lượng nước.

Các kết quả mô phỏng và quan trắc phù hợp sẽ được sử dụng để dự báo chất lượng nước của hệ thống trong tương lai. Xu hướng ô nhiễm có thể được dự báo bằng cách sử dụng mô đun chất lượng nước mô phỏng theo lượng xả thải của chất gây ô nhiễm vào hệ thống. Điều này giúp ích cho nhà quản lý phải có các biện pháp để ngăn chặn ô nhiễm và bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Liễn Sơn (Vĩnh Phúc).
LÂM THÁI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận