Thứ ba, 19/02/2019 03:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XI

27/12/2011, 09:42 (GMT+7)

Sáng 26/12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; thảo luận, cho ý kiến về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020.

Ban Chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến về các Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, nêu hai đề án quan trọng để Hội nghị tập trung thảo luận, gồm: Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020; Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. 

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến về phạm vi các vấn đề; phân tích, đánh giá chính xác thực trạng tình hình kết cấu hạ tầng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua; dự báo bối cảnh, yêu cầu đặt ra cho sự phát triển, nêu rõ những thuận lợi, cơ hội và những khó khăn, thách thức, nhất là những mâu thuẫn lớn đang đặt ra phải giải quyết. Trên cơ sở đó, Trung ương xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển cho thời gian tới theo tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu...

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 31/12.

Theo TTXVN

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận