Thứ bảy, 18/08/2018 07:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khen thưởng tổ chức tôn giáo và doanh nghiệp

01/02/2018, 06:35 (GMT+7)

Theo Luật Thi đua khen thưởng và Thông tư số 08/2017 ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng...

Ông Nguyễn Văn Bảy ở Hưng Yên xin hỏi về quy định của Nhà nước khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân, khen thưởng cho các tổ chức tôn giáo, khen thưởng cho các doanh nghiệp có đóng góp cho địa phương như thế nào?

Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Theo Luật Thi đua khen thưởng và Thông tư số 08/2017 ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, trong đó quy định về khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo; khen thưởng doanh nghiệp như sau:

1. Khen thưởng quá trình cống hiến

a) Bộ, ban, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng quá trình cống hiến cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trước khi nghỉ chế độ 06 tháng.

b) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương đối với cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý hoặc những cá nhân còn chưa rõ quá trình công tác trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương bậc cao theo quy định.

2. Khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo

a) Việc khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc Trung ương các giáo hội do Cơ quan Trung ương giáo hội trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức, cá nhân thuộc giáo hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xin ý kiến các cơ quan có liên quan về tôn giáo; xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét, khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước khen thưởng.

3. Khen thưởng đối với doanh nghiệp

a) Việc khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng. Đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng kiểm toán.

b) Tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động ở địa phương nơi đặt trụ sở giao dịch chính (bao gồm doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc hoạt động ở địa phương khác) do người đứng đầu doanh nghiệp khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đơn vị thành viên của doanh nghiệp, nhưng hạch toán độc lập và thực hiện nghĩa vụ ở địa phương khác do người đứng đầu doanh nghiệp khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

c) Trường hợp tập thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp có thành tích đóng góp cho địa phương ngoài nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Trên đây là những quy định cụ thể, ông nghiên cứu vận dụng.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận