| Hotline: 0983.970.780

Kiều Mai Sơn

Kiều Mai Sơn

Nhà văn

08:42 - 29/10/2019

Nhân tài và kiến quốc

Đó là tên bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Cứu quốc ra ngày 14/11/1945. 

Nhân tài và kiến quốc
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp