Thứ bảy, 24/08/2019 08:15 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Năm 2019, Bộ NN-PTNT tiếp tục cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành

20/12/2018, 15:20 (GMT+7)

Theo báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Bộ NN-PTNT mới ban hành, tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp, người dân đến nhận kết quả tại các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT

Trong năm 2019, Bộ NN-PTNT tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, rà soát, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phậm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản theo hướng cắt giảm tối đa các mặt hàng không cần thiết phải kiểm tra trước khi thông quan.

Chuyển đổi phương thức từ kiểm tra trước thông quan sang sau thông quan với một quy trình minh bạch, công khai từ phương pháp kiểm tra, tiêu chí kiểm tra bằng việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá, trong đó ưu tiên xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Với cải cách TTHC, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục rườm rà, các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý. Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn kết đơn giản hóa TTHC với ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử, giảm thủ tục giấy, nâng cao hiệu quả sử dụng chữ ký số.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Bộ NN-PTNT tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ theo từng khối hành chính, sự nghiệp, phục vụ tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, Bộ NN-PTNT thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng công chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn, vị trí việc làm đã được phê duyệt...

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận