Thứ hai, 16/12/2019 06:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Năm 2019, VADFCO đặt mục tiêu doanh thu 952,84 tỷ đồng

25/04/2019, 21:16 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (VADFCO) ngày 25/4 vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VADFCO năm 2019

Trước đó, ngày 23/4 VADFCO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia và ủy quyền của 16 cổ đông đại diện cho cổ đông sở hữu trên 34,5 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,65% tổng số cổ phần của công ty.

Tại đại hội cổ đông thường niên lần này, VADFCO sẽ báo cáo, tờ trình tại Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 (Đã được kiểm toán); Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Bên cạnh đó là các tờ trình của HĐQT về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019, tiền thù lao, lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký… năm 2019.

Đặc biệt, Đại hội lần này tiến hành miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cũng như bầu bổ sung mới thành viên HĐQT. Theo đó, Đại hội thống nhất bầu Ông Văn Hồng Sơn (Tổng Giám đốc), các Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, Nguyễn Thị Kim Yến trở thành thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Năm 2019 VADFCO đặt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là 952,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng, chi trả cổ tức bằng tiền là 10%/mệnh giá

Tại Đại hội, các thành viên tiến hành thông qua tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 9/4/2019 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và chi trả cổ tức của VADFCO. Trong đó, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 là 952,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng, chi trả cổ tức bằng tiền là 10%/mệnh giá.

Năm 2018, VADFCO đoạt doanh thu thuần trên 945 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 47 tỷ đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 1.254 đồng. Tổng tài sản VADFCO tính đến hết năm 2018 trên 638 tỷ, trong đó vốn chủ sở hữu xấp xỉ 480 tỷ đồng.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận