Thứ ba, 19/06/2018 08:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nâng lương trước thời hạn

07/10/2013, 10:22 (GMT+7)

Xin luật gia cho biết về chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức (điều kiện được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và việc hạn chế theo tỷ lệ khi xét nâng lương trước hạn như cơ quan tôi 10% so với tổng cán bộ cơ quan)?

Ông Nguyễn Văn Bẩy ở Nghệ An xin hỏi:

Xin luật gia cho biết về chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức (điều kiện được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và việc hạn chế theo tỷ lệ khi xét nâng lương trước hạn như cơ quan tôi 10% so với tổng cán bộ cơ quan)?

Trả lời:

Tại Thông tư 08/2013 ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Điều kiện và chế độ được hưởng: Đối tượng đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định (về nâng lương thường xuyên) và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Tỉ lệ nâng bậc lương trước thời hạn: Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Cách tính số người thuộc tỉ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn:

- Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương trong cơ quan, đơn vị được xác định có 1 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

- Căn cứ vào cách tính nêu trên, vào quý IV hằng năm, cơ quan, đơn vị có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để theo dõi và kiểm tra về số người trong tỉ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm sau liền kề và số dư ra dưới 10 người của cơ quan, đơn vị mình.

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp căn cứ vào tổng số người trong danh sách trả lương dư ra dưới 10 người theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và số người trong danh sách trả lương được cấp có thẩm quyền cho tăng thêm trong năm ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ngoài số người thuộc tỉ lệ không quá 10% của cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhưng phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỉ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính vào tỉ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

Trên đây là những quy định, ông nghiên cứu và áp dụng vào thực tế ở cơ quan mình.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận