Thứ hai, 22/10/2018 07:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngành Nông nghiệp thi đua xây dựng NTM

24/11/2011, 12:08 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng NTM theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ ban hành ngày 20/9/2011.

Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp toàn ngành, đạt kết quả toàn diện, Bộ NN-PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc gồm: TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, TGĐ Tổng Cty 91, GĐ các Sở NN-PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và các Chủ tịch Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực ngành tổ chức phổ biến sâu rộng phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị để triển khai thực hiện. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện với phương châm “phát huy nội lực là chính”, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành vì sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn…

Bộ NN-PTNT yêu cầu Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM phải bám sát thực tiễn, các đơn vị trực thuộc Bộ phải đăng ký hỗ trợ ít nhất 1 đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã và hàng năm phải coi kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào là nội dung quan trọng khi đánh giá thi đua cho các đơn vị cấp dưới.

Để việc thi đua khen thưởng đạt hiệu quả, phong trào được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2011 - 2020: Tổ chức phát động, hướng dẫn đánh giá chỉ đạo điểm nhân rộng phong trào tổ chức sơ kết tại cấp huyện, cấp tỉnh và TƯ vào năm 2015; Giai đoạn 2 từ năm 2016 - 2020: Các đơn vị trực thuộc Bộ trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1 tiếp tục triển khai để tổng kết phong trào vào năm 2020. Bộ NN-PTNT cũng sẽ tiến hành chọn 2- 3 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu để đề nghị khen thưởng. Với các Tổng Cty, Sở NN-PTNT, Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực ngành, định kỳ 6 tháng phải thông báo tình hình tổ chức, thực hiện về Bộ NN-PTNT để tổng hợp báo cáo lên Hội đồng Thi đua - Khen thương TƯ và Thủ tướng Chính phủ.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận