Thứ sáu, 22/11/2019 10:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Những điểm mới về Luật Ngân sách Nhà nước và công tác điều hành ngân sách năm 2017

22/08/2016, 06:40 (GMT+7)

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 bao gồm 7 Chương, với 77 Điều, giảm 1 Chương (bỏ Chương Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm do đã được quy định ở các Luật khác), sắp xếp, bổ sung thêm một số tên Điều.

Ngày 25/06/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 (Luật Ngân sách Nhà nước 2015) thay thế Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 (Luật Ngân sách Nhà nước 2002). Luật có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 bao gồm 7 Chương, với 77 Điều, giảm 1 Chương (bỏ Chương Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm do đã được quy định ở các Luật khác), sắp xếp, bổ sung thêm một số tên Điều.

Theo đó, Chương I Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 có một số sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau: Phạm vi ngân sách Nhà nước (Điều 5) gồm thu ngân sách Nhà nước; chi ngân sách Nhà nước; bội chi ngân sách Nhà nước, tổng mức vay của ngân sách Nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách Nhà nước.

Phạm vi thu ngân sách Nhà nước: Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định đối với các khoản phí, lệ phí quy định rõ lệ phí nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước (như đối với thuế).

Đối với phí thu từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư vào cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thì nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; đối với phí thu từ hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thì được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật có liên quan.

Đối với khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%, không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Phạm vi chi ngân sách Nhà nước luật 2015 quy định khoản chi từ nguồn xổ số kiến thiết, chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ được đưa vào cân đối chi ngân sách Nhà nước.

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định bội chi ngân sách Nhà nước bao gồm bội chi ngân sách Trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách Trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách Trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách Trung ương.

Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương.

THANH SA - TS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận