Thứ hai, 23/07/2018 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những kết quả sau 3 năm xây dựng NTM trên toàn quốc

16/05/2014, 10:19 (GMT+7)

Trong 3 năm (2011-2013), Chương trình MTQG xây dựng NTM đã huy động được 485 nghìn tỷ đồng.

Trong đó Ngân sách nhà nước các cấp bố trí 161.938 tỷ đồng chiếm 33,4%, bao gồm vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 50.048 tỷ đồng (10,3%); Vốn lồng ghép 111.889,7 tỷ đồng (23,1%).

Vốn tín dụng 231.378,1 tỷ đồng, chiếm 47,7%. Các doanh nghiệp hỗ trợ 29.900,91 tỷ đồng, chiếm 6,0%. Còn lại do nhân dân đóng góp: 62.841,07 tỷ đồng, chiếm 13,0%.

Đã có 185 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 2,05%. Số xã đạt từ 15 -18 tiêu chí là 622 xã, chiếm tỷ lệ 6,9%. Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 2.646 xã, chiếm tỷ lệ 29,37%. Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 4.033 xã, chiếm 44,77%. Số xã dưới 5 tiêu chí: 1.515 xã, chiếm 16,82%. Có 7 xã chưa đạt được tiêu chí nào.

Nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức SX thông qua tăng cường hoạt động của các hợp tác xã trong nông nghiệp. Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” được 43 tỉnh trong cả nước áp dụng. Đã có trên 9.000 mô hình SX với tổng vốn ngân sách hỗ trợ khoảng 8.400 tỷ đồng đem lại năng suất thu nhập cao hơn trước từ 15-40%.

Đã có nhiều mô hình phát triển SX hiệu quả cao được các địa phương quan tâm nghiên cứu, nhân rộng. Các hoạt động nêu trên đã góp phần tăng thu nhập của cư dân nông thôn năm 2013 gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn đến hết năm 2013 là 12,6% giảm bình quân 2%/năm so với năm 2008.

Mục tiêu, giải pháp

Trong thời gian tới, mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM là tiếp tục nỗ lực phấn đấu tới năm 2015 có 20% số xã đạt đầy đủ các tiêu chí và tới năm 2020 có 50% xã đạt đầy đủ các tiêu chí.

Để đạt mục tiêu trên, cần thực hiện các giải pháp chính:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách.

- Đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng NTM.

- Tăng cường lãnh đạo, điều hành

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”
PV (Theo Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2014)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận