Thứ hai, 22/04/2019 10:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ninh Sơn được hưởng chính sách đặc thù

19/03/2014, 07:00 (GMT+7)

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được hưởng một số cơ chế chính sách đặc thù.

Theo đó, huyện Ninh Sơn được hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý đáp ứng các điều kiện hỗ trợ theo Quyết định 60 ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời bổ sung huyện Ninh Sơn vào Danh sách các huyện miền núi giáp các tỉnh Tây Nguyên trong Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020” theo Quyết định 124 ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các xã của huyện Ninh Sơn có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% sẽ được thực hiện 4 đề án, dự án như các tỉnh Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ KH - ĐT, Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương trong kế hoạch ngân sách hằng năm cho tỉnh Ninh Thuận thực hiện các chính sách, đề án nêu trên theo quy định. UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt các đề án, dự án nêu trên theo đúng quy định.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận