Thứ ba, 19/02/2019 02:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp độc hại

26/03/2013, 10:08 (GMT+7)

Chồng tôi là công nhân hầm lò, thuộc ngành lao động có yếu tố độc hại. Tôi muốn biết, đối với người lao động để được hưởng phụ cấp độc hại thì phải có những tiêu chuẩn như thế nào?

Chị Dương Thị Yến ở Quảng Ninh xin hỏi:

Chồng tôi là công nhân hầm lò, thuộc ngành lao động có yếu tố độc hại. Tôi muốn biết, đối với người lao động để được hưởng phụ cấp độc hại thì phải có những tiêu chuẩn như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Lao động và Thông tư liên tịch số 13/2012/ ngày 30/5/2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Đối tượng và phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại ở các cơ quan, DN và cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với: công chức; viên chức; người lao động; học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các cơ quan, DN và các cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả người làm công tác cơ yếu; trừ người lao động làm việc trong các ngành, nghề được hưởng chế độ ăn định lượng ban hành kèm theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005.

Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng bao gồm:

Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau: Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh. Việc xác định các yếu tố quy định nêu trên phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT - BYT.

Mức bồi dưỡng: Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau: Mức 1: 10.000 đồng; Mức 15.000 đồng; Mức 3: 20.000 đồng; Mức 4: 25.000 đồng.

Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo đặc điểm điều kiện lao động thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trên đây là những quy định chung, chị đối chiếu với phụ lục của Thông tư này với ngành nghề mà chồng chị đang làm để xác định mức phụ cấp cụ thể.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận