Chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Bình

02/02/2019, 07:10 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 131,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

ĐT