Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018-2020

30/10/2018, 08:45 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN- PTNT ký ban hành Quyết định số 4031/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/10/2018 ban hành Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ NN- PTNT năm 2018-2019.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ NN- PTNT giai đoạn 2018-2019, với tổng số 14 thủ tục hành chính, bao gồm:

Cục BVTV với 2 TTHC: Cấp giấy phép kiểm dịch thực vật NK; Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

Cục Chăn nuôi: 3 TTHC gồm Đăng ký thức ăn chăn nuôi NK được phép lưu hành tại Việt Nam; Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi NK được phép lưu hành tại Việt Nam; Thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi NK đã được phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục Thú y: 6 TTHC gồm cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thuốc thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y; Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 1 TTHC là xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức.

Tổng cục Thủy sản: 2 TTHC gồm cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Giao các đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ Bộ giao. Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Thường trực cải cách hành chính) là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo tiến độ kế hoạch.

Trong quá trình triển khai nếu có những phát sinh, đơn vị báo cáo kịp thời để xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý của Bộ.

HN