Gây ô nhiễm, phải trả tiền xử lý

13/08/2014, 09:14 (GMT+7)

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký, ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên phạm vi cả nước.

Nghị định 80 có mục quy định, người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền xử lý ô nhiễm.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về quy chuẩn kỹ thuật về nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ TN-MT ban hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

ĐẠI TỪ