Xóa nợ thuế với một số doanh nghiệp Nhà nước

18/03/2010, 19:05 (GMT+7)

Hồ sơ xóa nợ thuế được quy định cụ thể tùy theo từng đối tượng được xóa nợ theo quy định...

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính mới ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước sắp xếp chuyển đổi trước ngày 1/7/2007. Đối tượng được xử lý xóa nợ bao gồm các tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức hạch toán độc lập... thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trước 1/7/2007 theo quyết định của cấp có thẩm quyền bao gồm doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao, bán; doanh nghiệp Nhà nước sáp nhập vào doanh nghiệp Nhà nước khác. Các khoản nợ được xử lý bao gồm các loại thuế doanh thu, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, nhập khẩu, nhà đất, lợi tức, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Các khoản thu được xử lý gồm tiền sử dụng đất, thuê đất, thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khấu hao cơ bản, phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước; tiền phạt chậm nộp. Hồ sơ xóa nợ thuế được quy định cụ thể tùy theo từng đối tượng được xóa nợ theo quy định. Căn cứ quyết định của Bộ Tài chính, các đối tượng được xóa nợ thực hiện hạch toán và điều chỉnh số liệu quyết toán tài chính, thuế theo chế độ quy định. Cục thuế, hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nợ thuế trong thời gian là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/4.

(Theo Vietnam+)

NNVN