Thứ sáu, 21/09/2018 11:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết quan trọng

10/11/2011, 09:55 (GMT+7)

Sáng 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua ba Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; Nghị quyết về Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết về Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015… 

Trong đó, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 được thông qua với 452 đại biểu (đạt 90,4%) tán thành với mục tiêu tổng quát là: ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.  

Về các chỉ tiêu kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6 - 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%, nhập siêu khoảng 11 - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, trong điều kiện cho phép phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu; bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%. 

Các chỉ tiêu xã hội: tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 46%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 16,6 %; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 21,5 giường. 

Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015 được thông qua với tỷ lệ 410 đại biểu (đạt 82%) tán thành. Theo Nghị quyết, giai đoạn 2011-2015 có 16 chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng mức kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015 không quá 276.372 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách trung ương là 105.392 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 61.542,5 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 19.987,5 tỷ đồng, vốn tín dụng là 39.815 tỷ đồng và vốn huy động khác là 49.635 tỷ đồng.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận