Thứ ba, 18/06/2019 10:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quy định về biệt phái, luân chuyển đối với công chức

08/06/2010, 10:30 (GMT+7)

Anh Lê Thanh ở Gia Lai xin hỏi:

Bạn tôi công tác ở ngành N, được cơ quan cử biệt phái đến công tác ở vùng xa trong một thời gian để thực hiện công tác của ngành. Xin luật gia giải thích rõ hơn về quy định của pháp luật về điều động công chức đi biệt phái và các chế độ, chính sách đối với công chức, nhất là thời gian đi biệt phái ( tối đa là bao lâu )?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24 ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Thời hạn biệt phái công chức không quá 03 năm. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái.

Về chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái được quy định như sau:

- Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện về nâng ngạch và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

- Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

- Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận