Thứ bảy, 23/06/2018 08:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định việc kiểm tra cơ sở SXKD nông - lâm thủy - sản đủ điều kiện ATTP

31/12/2014, 07:23 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản đủ điều kiện ATTP.

Thông tư ra đời được coi là biện pháp quyết liệt của Bộ NN-PTNT trong việc tăng cường quản lý chất lượng, ATVSTP trong năm 2015 – năm được lấy là “năm an toàn thực phẩm và các năm tiếp theo".

+ Thông tư áp dụng với các đối tượng sau: Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gồm: Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm nông lâm thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên; cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT; cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT; cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng sản phẩm thực phẩm gắn liền cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT và Bộ Công Thương (Khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở.

+ Cơ quan thực hiện kiểm tra, gồm: Cơ quan kiểm tra cấp trung ương là các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ NN-PTNT theo phân công của Bộ; cơ quan kiểm tra cấp địa phương do UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên phân công, phân cấp của Bộ NN-PTNT, tình hình thực tiễn của địa phương và đề xuất của Sở NN-PTNT.

+ Hình thức kiểm tra: Kiểm tra, xếp loại; kiểm tra định kỳ; kiểm tra đột xuất; khi có khiếu nại của tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp tới cơ sở có vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng, ATTP; có thông tin phản ánh của người tiêu dùng hoặc phương tiện thông tin đại chúng về vi phạm liên quan đến chất lượng, ATTP đối với sản phẩm của cơ sở và theo yêu cầu quản lý, theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

+ Nội dung kiểm tra: Cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng, ATTP; chương trình quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn và ghi nhãn hàng hóa đang áp dụng; lấy mẫu kiểm nghiệm: Việc lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện khi nghi ngờ sản phẩm không bảo đảm chất lượng, ATTP; tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với cơ sở có dự kiến kết quả xếp loại C.

 Việc chỉ định chỉ tiêu phân tích dựa trên đánh giá nguy cơ về chất lượng, ATTP và tập trung vào nội dung kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP không đạt yêu cầu theo quy định. Việc lấy mẫu, phân tích mẫu phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

+Xử lý kết quả kiểm tra: Sau khi thẩm tra biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra (có thể tiến hành thẩm tra thực tế tại cơ sở nếu cần), trong thời gian không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Cơ quan kiểm tra thực hiện như sau:

1. Trường hợp kiểm tra, xếp loại:

a) Công nhận và thông báo kết quả kiểm tra cho các cơ sở được xếp loại A hoặc B. Đối với cơ sở có nhiều nhóm ngành hàng, tần suất kiểm tra định kỳ được xác định theo nhóm ngành hàng có mức xếp loại thấp nhất.

b) Thông báo cho cơ sở được xếp loại C kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi. Tùy theo mức độ sai lỗi của cơ sở, cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại.

Nếu kết quả kiểm tra lại cho thấy cơ sở không khắc phục sai lỗi, tiếp tục được xếp loại C, cơ quan kiểm tra thông báo tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở.

2. Trường hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất:

a) Đối với cơ sở xuống loại B: Thông báo cho cơ sở về việc bị xuống loại và tần suất kiểm tra áp dụng trong thời gian tới.

b) Đối với cơ sở xuống loại C: Thông báo cho cơ sở kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi. Tùy theo mức độ sai lỗi của cơ sở, cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại.

Nếu kết quả kiểm tra lại cho thấy cơ sở không khắc phục sai lỗi, tiếp tục được xếp loại C, cơ quan kiểm tra thông báo tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở.

3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được xếp loại A hoặc loại B theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

4. Nếu kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, ATTP, cơ quan kiểm tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai kết quả phân tích mẫu.

5. Cơ quan kiểm tra không công nhận cơ sở được xếp loại A hoặc B đối với cơ sở có kết quả kiểm nghiệm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm. Việc xem xét công nhận kết quả xếp loại A hoặc B được thực hiện sau khi cơ sở điều tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục; được cơ quan kiểm tra thẩm tra đạt yêu cầu.

6. Cơ quan kiểm tra thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng cơ sở đủ điều kiện và cơ sở chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; quy định về việc cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2015 thay thế các Thông tư: Số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011; số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011; số 35/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2012; số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013; số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; văn bản hợp nhất số 05/VBBHN-BNNPTNT ngày 14/2/2014.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận