Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 10/08/2020 - 03:15

Luật sư của bạn

Thi hành bản án hành chính

Thứ Hai 05/03/2018 - 06:35

Trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án được quy định tại Nghị định số 71/2016 ngày 1/7/2016 của Chính phủ...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ vudung@gmail.com xin hỏi:

Xin luật sư cho biết những quy định về nghĩa vụ của người phải thi hành bản án hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Trường hợp người phải thi hành bản án đó chuyển đi nơi khác mà không thông báo cho người được thi hành án biết thì trách nhiệm của người đứng đầu như thế nào?

Trả lời:

Tại Nghị định số 71/2016 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định:

Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

1. Người phải thi hành án có các quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các quyền sau đây:

a) Được thông báo về thi hành án;

b) Yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành;

c) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án hành chính.

2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành đúng, đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định của Tòa án;

b) Thông báo cho người được thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

c) Thông báo kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm trong trường hợp người phải thi hành án là cơ quan;

d) Cung cấp thông tin, các tài liệu có liên quan về quá trình và kết quả thi hành án theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan có thẩm quyền.

 Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án

1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu.

2. Xử lý kỷ luật đối với cá nhân thuộc phạm vi quản lý có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án.

3. Xem xét xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trên đây là những quy định về quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án. Trong trường hợp người phải thi hành án chuyển đi nơi khác (chuyển nơi cư trú) mà không thông báo cho người được thi hành án biết là vi phạm pháp luật.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thi-hanh-ban-an-hanh-chinh-d213858.html