Thứ hai, 24/09/2018 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT

16/10/2012, 09:36 (GMT+7)

Đề nghị cho biết Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT quy định về vấn đề gì?

* Đề nghị cho biết Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT quy định về vấn đề gì?

Trả lời:

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận; đánh giá, chứng nhận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

* Theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt thì thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, quy trình (quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và Chứng nhận VietGAP được hiểu như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 2 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT thì các vấn đề trên được hiểu như sau:

1. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices - GAP) là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động;

2. Quy trình (quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt là các GAP do Bộ NN-PTNT ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi (Vietnamese Good Agricultural Practices - VietGAP).

3. Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản xuất và/hoặc sơ chế (sản xuất/sơ chế) phù hợp với VietGAP;

* Đề nghị cho biết cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động của tổ chức chứng nhận VietGAP?

Trả lời:

Theo Điều 4 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, những cơ quan sau đây là cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động của tổ chức chứng nhận VietGAP:

1. Tổng cục Thuỷ sản là cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực thuỷ sản.

2. Cục Trồng trọt là cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt.

3. Cục Chăn nuôi là cơ cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực chăn nuôi.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận