| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 27/01/2021 - 10:52

Luật sư của bạn

Thu tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Thứ Tư 07/02/2018 - 06:35

Theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 123/2017 ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung...

Bà Lê Thị Hợi ở Thanh Hóa xin hỏi chuyên mục Luật sư của bạn về trường hợp của gia đình bà có thửa đất ở được xã cấp cho từ trước (cấp không đúng thẩm quyền) nhưng gia đình đã ở ổn định, không tranh chấp. Nay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc nộp tiền sử dụng đất được quy định như thế nào.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 123/2017 ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì việc thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm pháp luật đất đai kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp sổ đỏ, như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) hoặc đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo quy định thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng đất phải nộp; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

2. Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy khi gia đình được cấp sổ đỏ thì phải nộp 100% tiền dụng đất theo giá đất của địa phương. Bà cần đến Phòng TN- MT để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thu-tien-su-dung-dat-khi-cap-so-do-d212809.html