Thứ hai, 19/08/2019 11:57 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

15/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Theo quy định tại Nghị định 103/2017 ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó quy định các thủ tục tiếp nhận

Ông Lương Văn Thung ở An Giang muốn biết trường hợp người cháu của gia đình ông bị khuyết tật, nhưng nay người thân của cháu không có khả năng nuôi dưỡng cháu, cuộc sống của cháu rất khó khăn, thiếu thốn. Gia đình đã bàn bạc và đi đến thống nhất đưa cháu vào cơ bảo trợ xã hội.

Xin hướng dẫn các thủ tục.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 103/2017 ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó quy định các thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội như sau:

1. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/CP(người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi; Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật), thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối tượng hoặc người giám hộ có giấy tờ sau: Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch; Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Hội đồng xét duyệt cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 7 ngày làm việc, trừ những thông tin về HIV của đối tượng;

c) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở tiếp nhận đối tượng vào cơ sở;

đ) Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu cơ sở quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý;

e) Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì người đứng đầu cơ sở phải trả lời ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội, ông cần liên hệ với UBND xã nơi thường trú để hoàn tất các thủ tục như đã nêu trên để cháu ông được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định chung.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận