Thứ bảy, 25/05/2019 06:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tính đền bù khi Nhà nước thu hồi đất

02/04/2015, 06:12 (GMT+7)

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: duonghanh@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi có diện tích đất vườn, ao hàng năm vẫn đóng tiền thuế sử dụng đất, nay trong diện quy hoạch giải phóng mặt bằng để làm công trình công cộng thì có được tính đền bù hết hay không? (trước đây phần đất này là đất vườn của gia đình, xã mới quy hoạch là đất hành lang giao thông).

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ như: Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì về nguyên tắc:

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất;

Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định  bồi thường đất nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.

Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được UBND cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau:

Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định 84 thì người đang sử dụng đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 và Khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (nếu có) thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư.

Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải đất ở) và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định 84 thì người đang sử dụng đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng.

Trường hợp trên thửa đất có cả phần diện tích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì phần diện tích đó được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp.

Từ quy định nêu trên, xét về nguồn gốc của thửa đất gia đình đã sử dụng, hàng năm nộp tiền sử dụng đất, nay Nhà nước thu hồi thì phải được bồi thường. Hộ gia đình có đơn đề nghị ban quản lý dự án xem xét bồi thường cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi chờ xem xét các hộ dân phải nghiêm chỉnh chấp hành việc giao đất cho Nhà nước để thực hiện dự án đúng tiến độ theo các văn bản đã cam kết.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận