Thứ hai, 24/09/2018 12:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

19/09/2012, 10:51 (GMT+7)

Tổ công tác của Bộ Chính trị gồm 8 đồng chí, do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã dành 5 ngày để tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân trong Ban Cán sự.

Tổ công tác của Bộ Chính trị gồm 8 đồng chí, do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự.

Tập thể Ban Cán sự đã tập trung kiểm điểm 3 nội dung theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó dành phần lớn thời gian tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm thuộc chủ quan, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo là:

Chú trọng hơn nữa đối với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cho cán bộ, đảng viên theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo cơ quan phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng để làm gương cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, bức xúc đang đặt ra đối với ngành Nông nghiệp và PTNT như tái cơ cấu ngành, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tham gia tích cực quản lý thị trường, giá cả nông sản phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng trong nước; xử lý căn cơ về dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; tạo bước chuyển biến trong quản lý an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức triển khai quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm chỉ đạo đổi mới tổ chức sản xuất trong ngành, trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới tổ chức kinh tế hợp tác, sắp xếp nông lâm trường quốc doanh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các văn bản nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ của Bộ, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng yêu cầu công việc; đánh giá cán bộ, quy hoạch bồi dưỡng cán bộ gắn với luân chuyển, đào tạo cán bộ; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thường xuyên kiểm tra công tác cán bộ đảm bảo thực hiện đúng quy định, thực chất để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ có chất lượng; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho ngành.

Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ; phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm từng ủy viên Ban Cán sự; tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ với các Ban đảng của Trung ương; Ban Cán sự các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan; các tỉnh ủy, thành ủy, trực thuộc Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối cơ sở Bộ tại TP Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Bộ, ngành thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng.

Trước đó, Ban Cán sự đã gửi gần 1.000 phiếu xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Cán sự. Các ý kiến góp ý đều được tập thể hoặc cá nhân tiếp thu nghiêm túc, giúp Ban Cán sự phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Sau Hội nghị này, Ban Cán sự sẽ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, gợi ý các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, đồng thời tổ chức các Tổ công tác tới dự và chỉ đạo kiểm điểm của các đơn vị.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận