Thứ năm, 25/04/2019 09:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trả tiền thuê rừng

15/08/2014, 08:15 (GMT+7)

Trường hợp diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân vượt quá hạn mức ở trên thì số diện tích vượt quá hạn mức phải chuyển sang thuê rừng theo quy định.

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào hộ gia đình, cá nhân phải trả tiền thuê rừng?

Trả lời:

Điều 22 Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng quy định như sau:

1. Hạn mức rừng phòng hộ, rừng sản xuất giao cho hộ gia đình, cá nhân không quá ba mươi (30) ha đối với mỗi loại rừng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, lại được giao thêm rừng phòng hộ, rừng sản xuất thì diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất giao thêm không quá hai mươi lăm (25) ha.

2. Trường hợp diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân vượt quá hạn mức ở trên thì số diện tích vượt quá hạn mức phải chuyển sang thuê rừng theo quy định như sau:

a) Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích rừng được giao vượt hạn mức trước ngày 1 tháng 1 năm 1999 thì diện tích vượt hạn mức hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng với thời hạn bằng một phần hai (1/2) thời hạn được ghi trong quyết định giao rừng, sau thời hạn đó hộ gia đình, cá nhân phải chuyển sang thuê rừng đối với diện tích vượt hạn mức.

b) Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích rừng được giao vượt hạn mức từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 đến trước ngày 1 tháng 4 năm 2005 đã chuyển sang thuê rừng thì được tiếp tục thuê rừng theo thời hạn còn lại trong hợp đồng thuê rừng; trường hợp chưa chuyển sang thuê rừng thì phải chuyển sang thuê rừng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, thời hạn thuê rừng là thời hạn còn lại của thời hạn ghi trong quyết định giao rừng đó.

c) Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích rừng được giao vượt hạn mức sau ngày 1 tháng 4 năm 2005 thì phải chuyển sang thuê rừng kể từ 1/5/2005, thời hạn thuê rừng là thời hạn còn lại của thời hạn ghi trong quyêt định giao rừng đó.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận