Chủ nhật, 21/10/2018 09:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa

29/06/2012, 12:27 (GMT+7)

Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa được quy định như thế nào?

* Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thì trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa được quy định như sau:

1. Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

2. Sử dụng tiết kiệm, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất.

3. Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất; cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ môi trường sinh thái.

4. Người sử dụng đất trồng lúa thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

* Hỗ trợ ngân sách cho các địa phương sản xuất lúa được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Hỗ trợ ngân sách cho các địa phương sản xuất lúa được quy định như sau:

1. Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương từ 2012-2015, ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành còn được ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương như sau:

a) Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước;

b) Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

3. Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ căn cứ vào số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ cho các cấp chính quyền địa phương thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho sản xuất lúa.

5. Các địa phương sản xuất lúa ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn được hưởng các chính sách khác của Nhà nước theo quy định hiện hành.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận