Thứ tư, 26/09/2018 01:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Triển khai đồng bộ cải cách hành chính

16/07/2014, 08:25 (GMT+7)

Tại Hải Phòng, Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác cải cách hành chính (CCHC).

Triển khai đồng bộ cải cách hành chính

Theo Vụ Tài chính (Bộ NN-PTNT), trong năm 2014, tổng kinh phí CCHC được Bộ phân bổ và cấp cho các đơn vị trực thuộc trên 3 tỷ đồng.

Nhìn chung, công tác CCHC 6 tháng đầu năm được lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực, bám sát nội dung Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, công tác cải cách thể chế, rà soát xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là công tác cải cách tổ chức bộ máy, và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được Ban Cán sự Đảng Bộ NN- PTNT, Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo điều hành thực hiện với kết quả ngày càng đáp ứng yêu cầu triển khai công tác của Bộ, ngành theo hướng thiết thực, triển khai các chương trình, đề án lớn, trọng tâm như: Đề án Tái cơ cấu ngành, Đề án cải cách công vụ công chức...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã có nhiều đổi mới tích cực. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động CCHC trên cơ sở kế hoạch khung của Bộ và yêu cầu thực tế của đơn vị để ưu tiên kinh phí thực hiện nội dung, nhiệm vụ CCHC.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đáp ứng yêu cầu và chỉ đạo của Chính phủ. Việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác CCHC với các Bộ, ngành, địa phương được chú trọng, có tác dụng thiết thực trong việc tham mưu chỉ đạo CCHC ở Bộ, ngành.

Đẩy mạnh hơn nữa về kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành thông qua tổ chức khảo sát, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các Bộ, ngành, địa phương để áp dụng triển khai tại Bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại cần khắc phục. Đó là một số đơn vị thuộc Bộ còn chậm xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC năm 2014, báo cáo định kỳ còn chậm theo quy định, chất lượng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn nợ nhiều văn bản, chưa đạt được kế hoạch, tiến độ, phải điều chỉnh kế hoạch. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ theo lộ trình năm 2014 của Bộ. Triển khai dự án thí điểm cơ chế hải quan 1 cửa quốc gia còn lúng túng, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Với những kết quả, hạn chế còn tồn tại, trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ NN-PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải bám sát Kế hoạch CCHC năm 2014 của Bộ để triển khai đồng bộ các lĩnh vực đảm bảo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế bằng việc tiếp tục xây dựng 3 dự án Luật (Luật Thú y, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản sửa đổi).

Tập trung xây dựng và hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký xây dựng văn bản theo chương trình của Chính phủ (08 Nghị định, 08 Quyết định) và ban hành theo thẩm quyền là 44 Thông tư.

Triển khai Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về NN-PTNT, tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, các Bộ, ngành và địa phương, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý đối với văn bản trái pháp luật.

Rà soát văn bản theo chuỗi trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận