Thứ bảy, 22/09/2018 12:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trình tự chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP

19/10/2012, 10:22 (GMT+7)

Đề nghị cho biết trình tự chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP?

* Đề nghị cho biết trình tự chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP?

Trả lời:

Theo Điều 8 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT thì trình tự chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP được quy định như sau:

1. Tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT .

2. Tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về cơ quan chỉ định quy định tại Điều 4 của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT.

3. Cơ quan chỉ định tiếp nhận hồ sơ, xem xét và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện).

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT.

5. Đoàn đánh giá gửi báo cáo đánh giá cho cơ quan chỉ định. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của đoàn đánh giá, cơ quan chỉ định ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP.

Trong trường hợp không đủ điều kiện để chỉ định, cơ quan chỉ định thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký có nêu rõ lý do.

6. Quyết định chỉ định có hiệu lực 5 năm.

* Tổ chức chứng nhận VietGAP có nhu cầu được chỉ định lại cần phải thực hiện quy định nào về hồ sơ đăng ký chỉ định lại?

Trả lời:

Theo Điều 10 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT, Tổ chức chứng nhận VietGAP có nhu cầu được chỉ định lại phải gửi 1 bộ Hồ sơ đăng ký chỉ định lại (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về cơ quan chỉ định trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực 3 tháng.

2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT;

b) Báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận VietGAP trong thời gian được chỉ định; 

c) Sổ tay chất lượng có bổ sung, thay đổi về tổ chức, nhân sự, thiết bị, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu (nếu có);

d) Danh sách chuyên gia đánh giá kèm theo mã số thẻ đã cấp và lập thành Danh sách theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT đối với người chưa có thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP hoặc muốn mở rộng phạm vi đánh giá so với thẻ đã cấp.

Việc xử lý hồ sơ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT. Căn cứ hồ sơ chỉ định lại và kết quả giám sát, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT. Việc xử lý kết quả của đoàn đánh giá và hiệu lực của Quyết định chỉ định theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 8 của Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận